مدت زمان تحویل

ضمن احترام مدت زمان ارسال رژیم و خدمات بین ۵ ساعت الی ۴۸ ساعت متغییر میباشد چرا

که در بعضی موارد بررسی اطلاعات بیماری مراجعین به طول می انجامد 

مدت زمان تحویل