روند مرجوعی و فسخ خدمات

ضمن احترام به دلیل بررسی و محاسبات اولیه اطلاعات بیمار  که مشمول هزینه میباشد و اصل هزینه پرداختی شما بابت این موضوع است امکان فسخ و عودت وجود ندارد لزا خواهشمندیم فبل از خرید دقت بفرمائید 

روند مرجوعی و فسخ خدمات