روند استرداد وجه

با توجه به خدماتی بودن سایت ما و عدم وجود محصول برای مرجوع شدن 

در صورتی که پس از واریزی شما خدمت انتخاب شده مثل رژیم یا ورزش ارائه شود و در پنل کاربری شما قرار گیرد امکان استرداد وجه وجود ندارد 

روند استرداد وجه